Subway maps - Athens metro - Line 2

Syntagma station - Athens metro map

Subway station:


Athens metro mapstation marker
^ Syntagma station on the Athens metro map ^Syntagma station map
^ Syntagma station map ^