Subway maps - Bangkok metro - BTS Silom Skytrain Line

Saphan Tasin station - Bangkok metro map

Subway station:


Bangkok metro mapstation marker
^ Saphan Tasin station on the Bangkok metro map ^Saphan Tasin station map
^ Saphan Tasin station map ^