Subway maps - Cairo metro - Line 3

Abbassiya station - Cairo metro map

Subway station:


Cairo metro mapstation marker
^ Abbassiya station on the Cairo metro map ^Abbassiya station map
^ Abbassiya station map ^