Subway maps - Guangzhou Metro - Line 2

Jiangxia station - Guangzhou Metro map

Subway station:


Guangzhou Metro mapstation marker
^ Jiangxia station on the Guangzhou Metro map ^Jiangxia station map
^ Jiangxia station map ^