Subway maps - Guangzhou Metro - Line 2

Xiao-gang station - Guangzhou Metro map

Subway station:


Guangzhou Metro mapstation marker
^ Xiao-gang station on the Guangzhou Metro map ^Xiao-gang station map
^ Xiao-gang station map ^