Subway maps - Guangzhou Metro - Line 3

Shipaiqiao station - Guangzhou Metro map

Subway station:


Guangzhou Metro mapstation marker
^ Shipaiqiao station on the Guangzhou Metro map ^Shipaiqiao station map
^ Shipaiqiao station map ^