Subway maps - Guangzhou Metro - Line 6

Haizhu Square station - Guangzhou Metro map

Subway station:


Guangzhou Metro mapstation marker
^ Haizhu Square station on the Guangzhou Metro map ^Haizhu Square station map
^ Haizhu Square station map ^