Subway maps - Guangzhou Metro - Line 6

Shabei station - Guangzhou Metro map

Subway station:


Guangzhou Metro mapstation marker
^ Shabei station on the Guangzhou Metro map ^Shabei station map
^ Shabei station map ^