Subway maps - Guangzhou Metro - Line 8

Shayuan station - Guangzhou Metro map

Subway station:


Guangzhou Metro mapstation marker
^ Shayuan station on the Guangzhou Metro map ^Shayuan station map
^ Shayuan station map ^