Subway maps - Guangzhou Metro - Line 8

Xingangdong station - Guangzhou Metro map

Subway station:


Guangzhou Metro mapstation marker
^ Xingangdong station on the Guangzhou Metro map ^Xingangdong station map
^ Xingangdong station map ^