Subway maps - Hamburg U-Bahn S-Bahn - S3 Line

Halstenbek station - Hamburg U-Bahn S-Bahn map

Subway station:


Hamburg U-Bahn S-Bahn mapstation marker
^ Halstenbek station on the Hamburg U-Bahn S-Bahn map ^Halstenbek station map
^ Halstenbek station map ^