Subway maps - Moscow metro - 2 Zamoskvoretskaya Line

Mayakovskaya station - Moscow metro map

Subway station:


Moscow metro mapstation marker
^ Mayakovskaya station on the Moscow metro map ^Mayakovskaya station map
^ Mayakovskaya station map ^