Subway maps - Nagoya subway

Higashiyama Line map - Nagoya subway


Nagoya subway Higashiyama Line map

Higashiyama Line subway stations:
- H01 Takabata
- H02 Hatta
- H03 Iwatsuka
- H04 Nakamura Koen
- H05 Nakamura Nisseki
- H06 Honjin
- H07 Kamejima
- H08 Nagoya
- H09 Fushimi
- H10 Sakae
- H11 Shinsakae-machi
- H12 Chikusa
- H13 Imaike
- H14 Ikeshita
- H15 Kakuozan
- H16 Motoyama
- H17 Higashiyama Koen (Higashiyama Park)
- H18 Hoshigaoka
- H19 Issha
- H20 Kamiyashiro
- H21 Hongo
- H22 Fujigaoka
Nagoya fast food