Subway maps - Osaka subway

Imazatosuji Line map - Osaka subway


Osaka subway Imazatosuji Line map Subway stations:

- I11 Itakano
- I12 Zuiko Yonchome
- I13 Daido-Toyosato
- I14 Taishibashi-Imaichi
- I15 Shimizu
- I16 Shimmori-Furuichi
- I17 Sekime-Seiiku
- I18 Gamo Yonchome
- I19 Shigino
- I20 Midoribashi
- I21 Imazato
Osaka ATM   Osaka fast food