Subway maps - Prague metro - Line C

Strizkov station - Prague metro map

Subway station:


Prague metro mapstation marker
^ Strizkov station on the Prague metro map ^Strizkov station map
^ Strizkov station map ^