Subway maps - Shanghai Metro - Line 1

Gongfu Xincun station - Shanghai Metro map

Subway station:


Shanghai Metro mapstation marker
^ Gongfu Xincun station on the Shanghai Metro map ^Gongfu Xincun station map
^ Gongfu Xincun station map ^