Subway maps - Shanghai Metro - Line 5

Jianchuan Road station - Shanghai Metro map

Subway station:


Shanghai Metro mapstation marker
^ Jianchuan Road station on the Shanghai Metro map ^Jianchuan Road station map
^ Jianchuan Road station map ^