Subway maps - St. Petersburg metro - Line 1 Kirovsko-Vyborgskaya

Chernyshevskaya station - St. Petersburg metro map

Subway station:


St. Petersburg metro mapstation marker
^ Chernyshevskaya station on the St. Petersburg metro map ^Chernyshevskaya station map
^ Chernyshevskaya station map ^