Subway maps - St. Petersburg metro - Line 1 Kirovsko-Vyborgskaya

Grazhdanskiy Prospekt station - St. Petersburg metro map

Subway station:


St. Petersburg metro mapstation marker
^ Grazhdanskiy Prospekt station on the St. Petersburg metro map ^Grazhdanskiy Prospekt station map
^ Grazhdanskiy Prospekt station map ^