Subway maps - St. Petersburg metro - Line 1 Kirovsko-Vyborgskaya

Kirovskiy Zavod station - St. Petersburg metro map

Subway station:


St. Petersburg metro mapstation marker
^ Kirovskiy Zavod station on the St. Petersburg metro map ^Kirovskiy Zavod station map
^ Kirovskiy Zavod station map ^