Subway maps - St. Petersburg metro - Line 1 Kirovsko-Vyborgskaya

Ploshchad Lenina station - St. Petersburg metro map

Subway station:


St. Petersburg metro mapstation marker
^ Ploshchad Lenina station on the St. Petersburg metro map ^Ploshchad Lenina station map
^ Ploshchad Lenina station map ^