Subway maps - St. Petersburg metro - Line 1 Kirovsko-Vyborgskaya

Ploshchad Muzhestva station - St. Petersburg metro map

Subway station:


St. Petersburg metro mapstation marker
^ Ploshchad Muzhestva station on the St. Petersburg metro map ^Ploshchad Muzhestva station map
^ Ploshchad Muzhestva station map ^