Subway maps - St. Petersburg metro - Line 1 Kirovsko-Vyborgskaya

Ploshchad Vosstaniya station - St. Petersburg metro map

Subway station:


St. Petersburg metro mapstation marker
^ Ploshchad Vosstaniya station on the St. Petersburg metro map ^Ploshchad Vosstaniya station map
^ Ploshchad Vosstaniya station map ^