Subway maps - St. Petersburg metro - Line 1 Kirovsko-Vyborgskaya

Politekhnicheskaya station - St. Petersburg metro map

Subway station:


St. Petersburg metro mapstation marker
^ Politekhnicheskaya station on the St. Petersburg metro map ^Politekhnicheskaya station map
^ Politekhnicheskaya station map ^