Subway maps - St. Petersburg metro - Line 2 Moskovsko-Petrogradskaya

Chernaya Rechka station - St. Petersburg metro map

Subway station:


St. Petersburg metro mapstation marker
^ Chernaya Rechka station on the St. Petersburg metro map ^Chernaya Rechka station map
^ Chernaya Rechka station map ^