Subway maps - St. Petersburg metro - Line 2 Moskovsko-Petrogradskaya

Elektrosila station - St. Petersburg metro map

Subway station:


St. Petersburg metro mapstation marker
^ Elektrosila station on the St. Petersburg metro map ^Elektrosila station map
^ Elektrosila station map ^