Subway maps - St. Petersburg metro - Line 2 Moskovsko-Petrogradskaya

Frunzenskaya station - St. Petersburg metro map

Subway station:


St. Petersburg metro mapstation marker
^ Frunzenskaya station on the St. Petersburg metro map ^Frunzenskaya station map
^ Frunzenskaya station map ^