Subway maps - St. Petersburg metro - Line 2 Moskovsko-Petrogradskaya

Gorkovskaya station - St. Petersburg metro map

Subway station:


St. Petersburg metro mapstation marker
^ Gorkovskaya station on the St. Petersburg metro map ^Gorkovskaya station map
^ Gorkovskaya station map ^