Subway maps - St. Petersburg metro - Line 2 Moskovsko-Petrogradskaya

Moskovskie Vorota station - St. Petersburg metro map

Subway station:


St. Petersburg metro mapstation marker
^ Moskovskie Vorota station on the St. Petersburg metro map ^Moskovskie Vorota station map
^ Moskovskie Vorota station map ^