Subway maps - St. Petersburg metro - Line 2 Moskovsko-Petrogradskaya

Nevskiy Prospekt station - St. Petersburg metro map

Subway station:


St. Petersburg metro mapstation marker
^ Nevskiy Prospekt station on the St. Petersburg metro map ^Nevskiy Prospekt station map
^ Nevskiy Prospekt station map ^