Subway maps - St. Petersburg metro - Line 2 Moskovsko-Petrogradskaya

Pionerskaya station - St. Petersburg metro map

Subway station:


St. Petersburg metro mapstation marker
^ Pionerskaya station on the St. Petersburg metro map ^Pionerskaya station map
^ Pionerskaya station map ^