Subway maps - St. Petersburg metro - Line 2 Moskovsko-Petrogradskaya

Prospekt Prosveshcheniya station - St. Petersburg metro map

Subway station:


St. Petersburg metro mapstation marker
^ Prospekt Prosveshcheniya station on the St. Petersburg metro map ^Prospekt Prosveshcheniya station map
^ Prospekt Prosveshcheniya station map ^