Subway maps - St. Petersburg metro - Line 2 Moskovsko-Petrogradskaya

Sennaya Ploshchad station - St. Petersburg metro map

Subway station:


St. Petersburg metro mapstation marker
^ Sennaya Ploshchad station on the St. Petersburg metro map ^Sennaya Ploshchad station map
^ Sennaya Ploshchad station map ^