Subway maps - St. Petersburg metro - Line 3 Nevsko-Vasileostrovskaya

Elizarovskaya station - St. Petersburg metro map

Subway station:


St. Petersburg metro mapstation marker
^ Elizarovskaya station on the St. Petersburg metro map ^Elizarovskaya station map
^ Elizarovskaya station map ^