Subway maps - St. Petersburg metro - Line 3 Nevsko-Vasileostrovskaya

Lomonosovskaya station - St. Petersburg metro map

Subway station:


St. Petersburg metro mapstation marker
^ Lomonosovskaya station on the St. Petersburg metro map ^Lomonosovskaya station map
^ Lomonosovskaya station map ^