Subway maps - St. Petersburg metro - Line 3 Nevsko-Vasileostrovskaya

Mayakovskaya station - St. Petersburg metro map

Subway station:


St. Petersburg metro mapstation marker
^ Mayakovskaya station on the St. Petersburg metro map ^Mayakovskaya station map
^ Mayakovskaya station map ^