Subway maps - St. Petersburg metro - Line 3 Nevsko-Vasileostrovskaya

Obukhavo station - St. Petersburg metro map

Subway station:


St. Petersburg metro mapstation marker
^ Obukhavo station on the St. Petersburg metro map ^Obukhavo station map
^ Obukhavo station map ^