Subway maps - St. Petersburg metro - Line 3 Nevsko-Vasileostrovskaya

Ploshchad Alexandra Nevskogo station - St. Petersburg metro map

Subway station:


St. Petersburg metro mapstation marker
^ Ploshchad Alexandra Nevskogo station on the St. Petersburg metro map ^Ploshchad Alexandra Nevskogo station map
^ Ploshchad Alexandra Nevskogo station map ^