Subway maps - St. Petersburg metro - Line 3 Nevsko-Vasileostrovskaya

Proletarskaya station - St. Petersburg metro map

Subway station:


St. Petersburg metro mapstation marker
^ Proletarskaya station on the St. Petersburg metro map ^Proletarskaya station map
^ Proletarskaya station map ^