Subway maps - St. Petersburg metro - Line 4 Pravoberezhnaya

Dostoyevskaya station - St. Petersburg metro map

Subway station:


St. Petersburg metro mapstation marker
^ Dostoyevskaya station on the St. Petersburg metro map ^Dostoyevskaya station map
^ Dostoyevskaya station map ^