Subway maps - St. Petersburg metro - Line 4 Pravoberezhnaya

Prospekt Bolshevikov station - St. Petersburg metro map

Subway station:


St. Petersburg metro mapstation marker
^ Prospekt Bolshevikov station on the St. Petersburg metro map ^Prospekt Bolshevikov station map
^ Prospekt Bolshevikov station map ^