Subway maps - St. Petersburg metro - Line 5 Frunzensko-Primorskaya

Bukharestskaya station - St. Petersburg metro map

Subway station:


St. Petersburg metro mapstation marker
^ Bukharestskaya station on the St. Petersburg metro map ^Bukharestskaya station map
^ Bukharestskaya station map ^