Subway maps - St. Petersburg metro - Line 5 Frunzensko-Primorskaya

Krestovsky Ostrov station - St. Petersburg metro map

Subway station:


St. Petersburg metro mapstation marker
^ Krestovsky Ostrov station on the St. Petersburg metro map ^Krestovsky Ostrov station map
^ Krestovsky Ostrov station map ^