Subway maps - St. Petersburg metro - Line 5 Frunzensko-Primorskaya

Mezhdunarodnaya station - St. Petersburg metro map

Subway station:


St. Petersburg metro mapstation marker
^ Mezhdunarodnaya station on the St. Petersburg metro map ^Mezhdunarodnaya station map
^ Mezhdunarodnaya station map ^