Subway maps - St. Petersburg metro - Line 5 Frunzensko-Primorskaya

Obvodny Kanal station - St. Petersburg metro map

Subway station:


St. Petersburg metro mapstation marker
^ Obvodny Kanal station on the St. Petersburg metro map ^Obvodny Kanal station map
^ Obvodny Kanal station map ^