Subway maps - St. Petersburg metro - Line 5 Frunzensko-Primorskaya

Zvenigorodskaya station - St. Petersburg metro map

Subway station:


St. Petersburg metro mapstation marker
^ Zvenigorodskaya station on the St. Petersburg metro map ^Zvenigorodskaya station map
^ Zvenigorodskaya station map ^