Subway maps - Tehran Metro

Line 2 map - Tehran Metro


Tehran Metro Line 2 map

Line 2 Metro stations:
- Sadeghieh (Tehran)
- Tarasht
- Sharif University
- Azadi
- Shahid Navvab-e Safavi
- Meydan-e Hor
- Imam Ali University
- Hasan Abad
- Imam Khomeini
- Mellat
- Baharestan
- Darvazeh Shemiran
- Imam Hossein
- Shahid Madani
- Sabalan
- Fadak
- Golbarg
- Sarsabz
- Elm-o-Sanat University
- Shahid Bagheri
- Tehran Pars
- Farhang Sara