Subway maps - Tokyo Metro - Namboku Line

N-16 Oji station - Tokyo Metro map

Subway station:


Tokyo Metro mapstation marker
^ N-16 Oji station on the Tokyo Metro map ^N-16 Oji station map
^ N-16 Oji station map ^