Subway maps - Tokyo Metro - Namboku Line

N-17 Oji-Kamiya station - Tokyo Metro map

Subway station:


Tokyo Metro mapstation marker
^ N-17 Oji-Kamiya station on the Tokyo Metro map ^N-17 Oji-Kamiya station map
^ N-17 Oji-Kamiya station map ^