Subway maps - Tehran Metro - Line 1

Kahrizak station - Tehran Metro map

Subway station:


Tehran Metro mapstation marker
^ Kahrizak station on the Tehran Metro map ^Kahrizak station map
^ Kahrizak station map ^